Quy trình, Thủ tục Thay đổi Đăng ký kinh doanh

 1. THỦ TỤC, QUY TRÌNH THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

1. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

1.1 Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

– Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

– Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

– Giấy phép đăng ký kinh doanh bản chính;

– Danh sách thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên); danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần); danh sách thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh); Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

2.2 Thủ tục, quy trình đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Diễn giải:

– Bước 1:Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin và giấy tờ cần thiết để bắt đầu thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

– Bước 2:Sau khi có được thông tin do khách hàng cung cấp, bắt đầu bước soạn hồ sơ.

– Bước 3:Sau khi soạn hồ sơ hoàn chỉnh, có thể mời khách hàng đến văn phòng hoặc gửi mail cho khách hàng hồ sơ để khách kiểm tra lại thông tin. Khi đã kiểm tra đầy đủ, khách hàng ký vào hồ sơ.

– Bước 4:Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, sau khi nộp sẽ nhận được biên nhận. Thay vì bước này, có thể nộp hồ sơ qua mạng tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và nhận biên nhận.

– Bước 5:Trong thời hạn từ 3-5 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả. Khi đi nhận kết quả mang theo biên nhận, hồ sơ giấy (nếu nộp qua Cổng thông tin đang ký doanh nghiệp quốc gia) để nhận Giấy phép đăng ký kinh doanh mới.

2. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

2.1Hồ sơ đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp:

– Thông báo về việc thay đổi tên doanh nghiệp

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh); Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên). Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
– Giấy phép đăng ký kinh doanh bản chính.

2.2 Thủ tục, quy trình đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

            Diễn giải:

– Bước 1:Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin và giấy tờ cần thiết để bắt đầu thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

– Bước 2:Sau khi có được thông tin do khách hàng cung cấp, bắt đầu bước soạn hồ sơ.

– Bước 3:Sau khi soạn hồ sơ hoàn chỉnh, có thể mời khách hàng đến văn phòng hoặc gửi mail cho khách hàng hồ sơ để khách kiểm tra lại thông tin. Khi đã kiểm tra đầy đủ, khách hàng ký vào hồ sơ.

– Bước 4:Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, sau khi nộp sẽ nhận được biên nhận. Thay vì bước này, có thể nộp hồ sơ qua mạng tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và nhận biên nhận.

– Bước 5:Trong thời hạn từ 3-5 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả. Khi đi nhận kết quả mang theo biên nhận, hồ sơ giấy (nếu nộp qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia) để nhận Giấy phép đăng ký kinh doanh mới.

3. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

3.1 Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

– Giấy phép đăng ký kinh doanh bản chính;

– Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần) trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

3.2 Thủ tục, quy trình đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

Diễn giải:

– Bước 1:Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin và giấy tờ cần thiết để bắt đầu thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

– Bước 2:Sau khi có được thông tin do khách hàng cung cấp, bắt đầu bước soạn hồ sơ.

– Bước 3:Sau khi soạn hồ sơ hoàn chỉnh, có thể mời khách hàng đến văn phòng hoặc gửi mail cho khách hàng hồ sơ để khách kiểm tra lại thông tin. Khi đã kiểm tra đầy đủ, khách hàng ký vào hồ sơ.

– Bước 4:Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, sau khi nộp sẽ nhận được biên nhận. Thay vì bước này, có thể nộp hồ sơ qua mạng tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và nhận biên nhận.

– Bước 5:Trong thời hạn từ 3-5 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả. Khi đi nhận kết quả mang theo biên nhận, hồ sơ giấy (nếu nộp qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia) để nhận Giấy phép đăng ký kinh doanh mới.

4. Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

4.1 Hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

– Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh); quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

4.2 Thủ tục, quy trìnhđăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

Diễn giải:

– Bước 1:Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin và giấy tờ cần thiết để bắt đầu thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

– Bước 2:Sau khi có được thông tin do khách hàng cung cấp, bắt đầu bước soạn hồ sơ.

– Bước 3:Sau khi soạn hồ sơ hoàn chỉnh, có thể mời khách hàng đến văn phòng hoặc gửi mail cho khách hàng hồ sơ để khách kiểm tra lại thông tin. Khi đã kiểm tra đầy đủ, khách hàng ký vào hồ sơ.

– Bước 4:Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, sau khi nộp sẽ nhận được biên nhận. Thay vì bước này, có thể nộp hồ sơ qua mạng tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và nhận biên nhận.

– Bước 5:Trong thời hạn từ 3-5 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả. Khi đi nhận kết quả mang theo biên nhận, hồ sơ giấy (nếu nộp qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia) để nhận Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

5. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

5.1Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên:

– Thông báo thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;

– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên là cá nhân.

5.2 Thủ tục, quy trìnhđăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Diễn giải:

– Bước 1:Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin và giấy tờ cần thiết để bắt đầu thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

– Bước 2:Sau khi có được thông tin do khách hàng cung cấp, bắt đầu bước soạn hồ sơ.

– Bước 3:Sau khi soạn hồ sơ hoàn chỉnh, có thể mời khách hàng đến văn phòng hoặc gửi mail cho khách hàng hồ sơ để khách kiểm tra lại thông tin. Khi đã kiểm tra đầy đủ, khách hàng ký vào hồ sơ.

– Bước 4:Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, sau khi nộp sẽ nhận được biên nhận. Thay vì bước này, có thể nộp hồ sơ qua mạng tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và nhận biên nhận.

– Bước 5:Trong thời hạn từ 3-5 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả. Khi đi nhận kết quả mang theo biên nhận, hồ sơ giấy (nếu nộp qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia) để nhận Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

6. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

6.1 Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

– Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;

– Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

– Bản chính Giấy phép đăng ký kinh doanh;

– Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn.

6.2 Thủ tục, quy trìnhđăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Diễn giải:

– Bước 1:Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin và giấy tờ cần thiết để bắt đầu thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

– Bước 2:Sau khi có được thông tin do khách hàng cung cấp, bắt đầu bước soạn hồ sơ.

– Bước 3:Sau khi soạn hồ sơ hoàn chỉnh, có thể mời khách hàng đến văn phòng hoặc gửi mail cho khách hàng hồ sơ để khách kiểm tra lại thông tin. Khi đã kiểm tra đầy đủ, khách hàng ký vào hồ sơ.

– Bước 4:Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, sau khi nộp sẽ nhận được biên nhận. Thay vì bước này, có thể nộp hồ sơ qua mạng tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và nhận biên nhận.

– Bước 5:Trong thời hạn từ 3-5 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả. Khi đi nhận kết quả mang theo biên nhận, hồ sơ giấy (nếu nộp qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia) để nhận Giấy phép đăng ký kinh doanh mới.

7. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

7.1Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

–  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người được thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích;

– Giấy phép đăng ký kinh doanh bản chính;

– Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế;

– Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

7.2 Thủ tục, quy trìnhđăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích:

Diễn giải:

– Bước 1:Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin và giấy tờ cần thiết để bắt đầu thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

– Bước 2:Sau khi có được thông tin do khách hàng cung cấp, bắt đầu bước soạn hồ sơ.

– Bước 3:Sau khi soạn hồ sơ hoàn chỉnh, có thể mời khách hàng đến văn phòng hoặc gửi mail cho khách hàng hồ sơ để khách kiểm tra lại thông tin. Khi đã kiểm tra đầy đủ, khách hàng ký vào hồ sơ.

– Bước 4:Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, sau khi nộp sẽ nhận được biên nhận. Thay vì bước này, có thể nộp hồ sơ qua mạng tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và nhận biên nhận.

– Bước 5:Trong thời hạn từ 3-5 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả. Khi đi nhận kết quả mang theo biên nhận, hồ sơ giấy (nếu nộp qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia) để nhận Giấy phép đăng ký kinh doanh mới.

8. Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

8.1 Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp

– Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Danh sách thành viên;
 • Bản chính Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; 
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

– Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Bản chính Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân  của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình công ty.

– Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Bản chính Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
 • Danh sách thành viên đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

– Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Bản chính Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
 • Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Diễn giải:

– Bước 1:Tư vấn cho khách hàng về loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu chuyển đổi, nguyện vọng của khách hàng. Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin và giấy tờ cần thiết để bắt đầu thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

– Bước 2:Sau khi có được thông tin do khách hàng cung cấp, bắt đầu bước soạn hồ sơ.

– Bước 3:Sau khi soạn hồ sơ hoàn chỉnh, có thể mời khách hàng đến văn phòng hoặc gửi mail cho khách hàng hồ sơ để khách kiểm tra lại thông tin. Khi đã kiểm tra đầy đủ, khách hàng ký vào hồ sơ.

– Bước 4:Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, sau khi nộp sẽ nhận được biên nhận. Thay vì bước này, có thể nộp hồ sơ qua mạng tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và nhận biên nhận.

– Bước 5:Trong thời hạn từ 3-5 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả. Khi đi nhận kết quả mang theo biên nhận, hồ sơ giấy (nếu nộp qua Cổng thông tin đang ký doanh nghiệp quốc gia) để nhận Giấy phép đăng ký kinh doanh mới.

– Bước 6:Sau khi đã có mã số doanh nghiệp, khắc dấu mới cho doanh nghiệp và thông báo mẫu dấu (Trừ trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên và ngược lại thì không phải làm dấu mới)